Projekty UE-przetargi

Logo


Data ogłoszenia: 04.11.2020


Ogłoszenie nr 605970-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: „Modernizacja sieci teleinformatycznych wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją urządzeń sieci aktywnej dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w 4 lokalizacjach”

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020.


Projekt nr RPDS.02.01.01-02-0068/17

pt. Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i Partnerów

Bezpośrednim celem projektu pn. Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych prowadzących do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności. Moduł elektronicznego obiegu dokumentów będzie stanowił dopełnienie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury do świadczenia usług publicznych w zakresie e-zdrowia.

Partnerzy nie posiadają systemu pozwalającego na całościowe zarządzanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej, która aktualnie jest przechowywana w formie elektronicznej w systemach rozproszonych i w postaci papierowej.

Projekt  będzie realizowany na zasadach partnerstwa przez:

1. Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław
KRS: 0000043818 REGON:000294846 NIP: 897-15-88-388

2. Aeroklub Polski - z siedzibą w Warszawie
ul. 17 stycznia 39,  00-906 WARSZAWA
KRS 0000122672; NIP 526-030-03-45; REGON 007026161
prowadzący zakład leczniczy pn. Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska we Wrocławiu
ul. Henryka Sienkiewicza 108-110, 50-349 Wrocław
REGON 007026161-00023

3. "Przychodnia na Biskupinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Olszewskiego 21/115, 51-642 Wrocław
KRS: 0000027330 REGON: 932673826 NIP: 8981967880

Ogłoszenie

Formularz oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Spis zaoferowanych materiałów

Grupa kapitałowa

Oświadczenie - Załącznik nr 6

Oświadczenie - Załącznik nr 6 - OBOWIĄZUJĄCY

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Umowa

Wykazy osób

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Zestawienie parametrów urządzenia

Aktualizacja 12.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania - 12.11.2020


Aktualizacja 20.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Data ogłoszenia: 04.11.2020

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5