Badania uczniów, studentów

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu przeprowadza badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r, (Dz. U. z 2019r., poz. 1651).

 

Podstawą do przyjęcia na badanie lekarskie jest przedłożenie oryginału skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

 

Skierowanie winno zawierać:

 • aktualną podstawę prawną (jw.),

 • pieczątkę placówki dydaktycznej,

 • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

 • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, studiów doktoranckich albo kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 • datę wystawienia skierowania,

 • pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie.

   

Wzór skierowania uczeń *.pdf

Wzór skierowania uczeń - kierowca *.pdf

 

W skierowaniu konieczne jest wskazanie czy badana osoba jest:

 • kandydatem do szkoły ponadpodstawowej,

 • kandydatem do szkoły wyższej,

 • nieletnim kandydatem na kwalifikacyjny kurs zawodowy,

 • nieletnim słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

 • uczniem szkoły ponadpodstawowej,

 • studentem,

 • uczestnikiem studiów doktoranckich

Wyżej wymienione badania uczniów są bezpłatne.

   

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań ...” - zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1175).

   

Procedura przyjęcia:

DWOMP niniejszym informuje, że niżej wskazane placówki wykonują badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (...) do wysokości przyznanych środków.
W okoliczności braków środków w danej jednostce, prosimy o skierowanie się do pozostałych jednostek wskazanych w wykazie.

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatne badania uczniów na terenie Dolnego Śląska (*.pdf)

 

Badania są przeprowadzane w DWOMP we Wrocławiu oraz w Oddziałach w Jeleniej Górze, Lubinie i Wałbrzychu – adresy i telefony kontaktowe w zakładce „O nas - Kontakt"

 

W celu wyznaczenia terminu badania prosimy o elektroniczne (skan, zdjęcie) dostarczenie kompletnego skierowania na badania wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

 

Brak stawienia się na badania lekarskie w ustalonym przez Przychodnię terminie bez podania uzasadnionej przyczyny skutkować może dochodzeniem przez Przychodnię kosztów obsługi pacjenta.

 

Skan skierowania prosimy przesyłać na adres: rejestracja@dwomp.pl 

 

Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) zgłaszają się z opiekunem prawnym.

Badania będą wykonywane do miesiąca od dnia zgłoszenia się ze skierowaniem lub przesłania skierowania na adres rejestracja@dwomp.pl 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenia lekarskie osób, które nie ukończyły 18 roku życia, będą wydawane jedynie przedstawicielom ustawowym, którzy winni przekazać je do placówki dydaktycznej.
Podstawa prawna: §4, ust.6 Dz.U. z 2019 r., poz. 1651 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

Droga odwoławcza: Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie, wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie. Jednostkami właściwymi do badania w trybie odwoławczym są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

 

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.   

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5