Wpis do rejestru pielęgniarek służb medycyny pracy

KWALIFIKACJE

 

Uprawnienia wymagane do sprawowania opieki profilaktycznej nad pracującymi pielęgniarka może nabyć w ramach kształcenia podyplomowego.

 

Obecnie obowiązują dwa poziomy kwalifikacji

I kurs kwalifikacyjny uprawniający do tytułu : „Pielęgniarka służby medycyny pracy”          

II kurs specjalizacyjny uprawniający do tytułu: „Pielęgniarka – specjalista w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących” .

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi rejestry:

 

- Zgłoszenia podjęcie*/ zakończenie* działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej/indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej /grupowej praktyki pielęgniarskiej.

 

- Zgłoszenia podjęcie*/ zakończenie* działalności pielęgniarki w podmiocie leczniczym sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracującymi. 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie zadań służby medycyny pracy, których  wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji /Dz. U. Nr 206 z 2011r

 FORMULARZE DO POBRANIA

 

 

 

 

 

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5