Kierowcy

Podstawa prawna:

Badania kierowców są przeprowadzane w naszym Ośrodku w trybie art. 75, ust. 1, pkt 3 - 5 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023r., poz. 622, z późn. zm.).

 

Art. 75, ust. 1 - Osoby podlegające badaniu lekarskiemu

Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej „badaniem lekarskim”, podlega … :

...

3) osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

 

Zgodnie z § 10, ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2022r., poz. 2503) jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75, ust. 1, pkt. 3 – 5 ustawy są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

 

Osoby chore na cukrzycę lub padaczkę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobligowane są do przedłożenia do badania:

- karty konsultacyjnej diabetologicznej

lub

- karty konsultacyjnej neurologicznej

 

DWOMP przyjmuje aktualne karty konsultacyjne – tj. karty wystawione maksymalnie 30 dni przed badaniem w tutejszym Ośrodku.

 

Procedura przyjęcia:

 

Termin badania lekarskiego dla kierowcy zostanie ustalony w tutejszym Ośrodku po wniesieniu opłaty za badania w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) - zgodnie z art. 79a Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023r., poz. 622).

 

Nr konta DWOMP:

22 1090 2473 0000 0006 2402 1726

 

Jednocześnie informujemy, że opłata za badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców jest sumą: badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz wykonanych u badanego konsultacji i badań specjalistycznych do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, konsultacji psychologicznej kierowców ze wskazań lekarskich lub badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu. W dniu badania należy być przygotowanym do uzupełnienia opłaty za badania lekarzy specjalistów i badania diagnostyczne wg wskazań lekarza prowadzącego.


Po uiszczeniu opłaty w wysokości 200,00 zł po dwóch dniach od dokonania przelewu, prosimy o skontaktowanie się z Sekcją Obsługi Kierowców naszego Ośrodka.

 

Termin badania można ustalić osobiście, telefonicznie bądź pocztą e-mail:

 

W dniu badania należy zgłosić się w Rejestracji Ośrodka z dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty bądź paszport, ewentualnie karta pobytu).

W przypadku obcokrajowców na badania należy zgłosić się z tłumaczem przysięgłym. Tłumacz powinien okazać legitymację tłumacza oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).

 

Badania lekarskie w trybie art. 75, ust. 1, pkt 5 przeprowadzane są na podstawie decyzji właściwego wydziału komunikacji (oryginał).

Badanie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia.

 

Patrz - zalecenia ogólne.

 

Droga odwoławcza: od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie. Jednostkami właściwymi do badania w trybie odwoławczym są:

    - Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie,

    - Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

    - Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

    - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

    - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

 

Badania w trybie odwoławczym są odpłatne.

Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

 

 

Sekcja Obsługi Kierowców

 

DWOMP Odział Wrocław

 

Telefon: (71) 34 49 314

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 14.30

e-mail: kierowcy@dwomp.pl


DWOMP Oddział w Jeleniej Górze

 

Rejestracja osobista – I piętro pok. nr 15,

tel. 75 75-236-68, 75 752-40-76

 

DWOMP Oddział w Lubinie

 

tel. 76 841-56-09 wew. nr 1

 

 

DWOMP Oddział w Wałbrzychu

 

tel. 74 849-90-24

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5