CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu wraz z oddziałami w Lubinie, Jeleniej Górze i Wałbrzychu prowadzi działalność statutową i komercyjną. Kierunki naszej działalności określa ustawa o służbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997 r.
(Dz.U. Nr 96/1997). Celem działania Ośrodka jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi na obszarze województwa dolnośląskiego.


Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy;
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
 • programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza, pielęgniarki, psychologów w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o służbie medycyny pracy, niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w ustawie   o służbie medycyny pracy;
 • przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w pkt. 8 Ustawy o służbie medycyny pracy , oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa dolnośląskiego;
 • przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji;
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach;
 • współdziałanie  z: pracodawcami i ich organizacjami, pracownikami i ich przedstawicielami, a zwłaszcza związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy w zakresie ochrony zdrowia pracujących;
 • prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej, z której zyski służą realizacji statutowej DWOMP, w tym wynajem lub wydzierżawianie wolnych pomieszczeń.

 

Ośrodek prowadzi  działalność komercyjną.

Wykonujemy :

 • Badania lekarskie i psychologiczne kierowców,
 • Badania kierowców,
 • Badania na broń,
 • Badania pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • Badanie kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora itp.,
 • Badania detektywów,
 • Badania profilaktyczne,
 • Badania osób pracujących w tropiku,
 • Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia,
 • Badania pacjentów z programu „AMIANTUS”
 • Konsultacje specjalistów dla osób indywidualnych,
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Wizytacje stanowisk pracy i opiniowanie dotyczące środowiska pracy,
 • Szkolenie kadr.

 

 Wykonujemy następujące usługi diagnostyczne:

 • EKG,
 • alergologiczne testy skórne,
 • badania osób narażonych na wibracje(próba oziębieniowa, termometria skórna, czucie wibracji)
 • EEG
 • badania audiometryczne (audiometria tonalna i impedancyjna),
 • zdjęcia radiologiczne,
 • badania czynnościowe układu oddechowego - spirometrię,
 • badania videostroboskopowe krtani,
 • krioterapię (miejscowo).

Przeprowadzamy badania pacjentów w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Dolnośląski.

 

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5