roczna sprawozdawczość

Informacja dotycząca sprawozdawczości MZ 35A za rok 2022

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021r w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2303), Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przypomina lekarzom, którzy w ubiegłym roku wykonywali badania profilaktyczne pracowników, o obowiązku sporządzenia za rok 2022 sprawozdań MZ-35A.

Jeżeli lekarz wykonywał badania profilaktyczne w więcej niż jednym miejscu, to dla każdego z tych miejsc wykonywania działalności leczniczej należy wypełnić oddzielne sprawozdanie.

Sprawozdawczość statystyczna obowiązująca lekarzy w 2023 roku za 2022 rok pozyskiwana będzie jedynie w formie elektronicznej w terminie do dnia 02 marca 2023r poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia https://cez.gov.pl/


projekty -> statystyka -> SSOZ -> https://ssoz.ezdrowie.gov.pl


Sprawozdanie wypełniają również lekarze, którzy w danym roku sprawozdawczym nie przeprowadzali badań profilaktycznych, a są zgłoszeni do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. W tym przypadku lekarz wypełnia druk sprawozdawczy MZ-35A podając ilość wydanych orzeczeń: 0

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA MZ-35A

 

Dział 1. Dane ogólne.

Specjalistą w dziedzinie medycyny pracy jest lekarz który posiada: II stopień specjalizacji z medycyny przemysłowej, II stopień specjalizacji z medycyny pracy, którzy uzyskali tytuł specjalisty o którym mowa w przepisach art.16 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022r. poz.1731, z późn. zm.) w okresie obowiązywania niżej wymienionych rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302), z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905, z późn. zm.), z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.).

Pola:

A – należy wpisać symbol województwa.

B – należy wpisać specjalizację oraz dodatkowe (J,T,K) uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych.

C – należy wpisać liczbę porządkową z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

D – należy wpisać nr. prawa wykonywania zawodu lekarza.

 

Pole „kod jednostki” – należy wpisać odpowiedni kod:
01 - WOMP (umowa o pracę)
;

02 - WOMP (inne formy zatrudnienia);

03 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (umowa o pracę);

04 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (inne formy zatrudnienia);

05 - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (umowa o pracę);

06 - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (inne formy zatrudnienia);

07 - indywidualna praktyka lekarska w tym specjalistyczna ;

08 - indywidualna praktyka lekarska w tym specjalistyczna wyłącznie w miejscu wezwania;

09 - grupowa praktyka lekarska w tym specjalistyczna

 

Dział 2. Działalność orzecznicza.

Wiersze od 01 do 09 wypełnia się na podstawie rejestru wydanych zaświadczeń [zał. Nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tj. Dz. U.2016,  poz. 2069, z póżn. zm.)]. W poszczególnych wierszach tabeli podano symbole orzeczeń zgodnie z załącznikiem Nr 7 ww. rozporządzenia.

Wiersz 01 musi być równe sumie pól od 2 do 8.


Dział 3. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.

Wiersz 01 w dziale 3 musi być równe wierszowi 1 z działu 2.

Wiersz 01 w dziale 3 musi być równe sumie wierszy od 02 do 04 z działu 3.

 

Dział 4. Umowy z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich i sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Dział 4 wypełniają lekarze wykonujący działalność w ramach indywidualnych praktyk lekarskich w tym specjalistycznych oraz grupowych praktyk lekarskich w tym specjalistycznych.

 

Dział 5. Wizytacje stanowisk pracy w zakładach objętych opieką profilaktyczną.

Dział 5 wypełnić na podstawie księgi wizytacji stanowisk [§9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U 2010, Nr 149, poz. 1002)].

 

Dział 6. Liczba skierowań do jednostki orzeczniczej w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

Dział 6 wypełnić zgodnie z zapisami w księdze podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych [§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów].

 

 

Równocześnie prosimy o aktualizację:

 • zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności lekarzy w pjsmp;

 • zakończenia działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi, jeśli przestał wykonywać powyższe badania. Formularz należy pobrać ze strony www.dwomp.pl , zakładka Rejestry i przesłać na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy;

 • wzorów pieczątek do badań profilaktycznych, jeśli lekarz uzyskał dodatkowe uprawnienia lub dokonał zmiany numeru prawa wykonywania zawodu.

 

UWAGA!

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej działalność DWOMP i odesłanie na nasz adres. Ankieta do Pobrania

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 459 z póź .zm.);

 • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. (tj. Dz. U. 2019 poz.1175)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r, poz. 2067)

 

Informacja dotycząca sprawozdawczości MZ 35 A i MZ 35 B za rok 2016

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1304 ze mianami DZ.U. 2016 poz. 118, poz 705, poz 2021 ),

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przypomina lekarzom, którzy w ubiegłym roku wykonywali badania profilaktyczne pracowników, o obowiązku rocznej sprawozdawczości .

 

1. Lekarze przeprowadzający badania lekarskie pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami - wypełniają druk MZ 35 A.

 

2. Kierownicy podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami - wypełniają druk MZ 35B.

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie badań profilaktycznych pracowników, zatrudniające powyżej 5-ciu osób, zobowiązane są do sprawozdawczości elektronicznej, poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl , w zakładce „SSRMZ” lub „Statystyka Publiczna” do dnia 28 lutego 2017r.

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie badań profilaktycznych pracowników, zatrudniające nie więcej niż 5 osób, dopuszcza się przesłanie sprawozdania w formie papierowej.

 

Druki sprawozdawcze są do pobrania ze strony www.csioz.gov.pl zakładka statystyka → formularze.

 

Przedstawiamy sposób rejestracji do Systemu Statystyki Resortowej Ministerstwa Zdrowia

W celu zarejestrowania użytkownika do Systemy Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ należy wejść na stronę: www.csioz.gov.pl. Następnie postępujemy zgodnie
z poniższymi punktami:

 1. ze strony głównej wchodzimy w zakładkę "SSRMZ" ( znajduje się ona po prawej stronie ekranu pod tekstem "Na skróty") lub wchodzimy w zakładkę "Statystyka Publiczna" (znajduje się po lewej stronie ekranu);

 2. Po otwarciu zakładki "Statystyka Publiczna" pod tabelką z telefonami do jednostek
  ds. statystyki wskazanych przez wojewodów jest link:
  System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ, który przekieruje nas do strony z informacją dotyczącą rejestracji do Systemu;

 3. Po zapoznaniu się z tymi informacjami przechodzimy do strony logowania, poprzez wybranie "Kontynuuj";

 4. Pod polami do wpisania loginu i hasła znajduje się komunikat: "Nie masz konta?
  Zarejestruj";

 5. Po kliknięciu w komunikat przechodzimy do strony rejestracji;

 6. Podczas rejestracji należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką: dane podstawowe (login, hasło, imię, nazwisko, telefon i e-mail) oraz dane jednostki;

 7. Po uzupełnieniu wymaganych pól przepisujemy kod z obrazka i klikamy przycisk
  "Zarejestruj";

 8. Po pomyślnej rejestracji formularz rejestracyjny należy pobrać, wydrukować, podpisać i wysłać e-mailem na adres lub faksem na numer wskazany w lewym górnym rogu formularza.

 

Administrator z CSIOZ, po otrzymaniu od Państwa podpisanego formularza rejestracji, aktywuje Państwa konto. Otrzymają Państwo następnie komunikat o aktywacji konta, który zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

Sprawozdanie wypełniają również lekarze, którzy w danym roku sprawozdawczym nie przeprowadzali badań profilaktycznych, a są zgłoszeni do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. W tym przypadku lekarz wypełnia druk sprawozdawczy MZ 35A podając ilość wydanych orzeczeń: 0

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA MZ-35 A

 

Dział 1. Dane ogólne

Formularz powinien zawierać - prawidłowo zakreślony kod jednostki:

01 – womp – umowa o pracę

02 – womp – inne formy zatrudnienia

03 – publiczny zoz – umowa o pracę

04 – publiczny zoz – inne formy zatrudnienia

05 – niepubliczny zoz – umowa o pracę

06 – niepubliczny zoz – inne formy zatrudnienia

07 – indywidualna praktyka lekarska

08 – indywidualna praktyka lekarska w tym specjalistyczna wyłącznie w miejscu wezwania

09 – grupowa praktyka lekarska

 

 1. właściwy kod województwa - 02 (dolnośląskie)

 • adres zakładu opieki zdrowotnej zgodny z miejscem wykonywania badań profilaktycznych,

 • dokładny numer identyfikacyjny REGON zakładu opieki zdrowotnej,

 • czytelnie wpisane symbole cyfrowe i literowe z pieczęci lekarza,

 • prawidłowo zaznaczony tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy

Zwracamy uwagę, że specjalistą jest lekarz, który posiada II º specjalizacji z medycyny przemysłowej, II º specjalizacji z medycyny pracy oraz tytuł specjalisty uzyskany w trybie określonym w Rozporządzeniu MZ z dnia 20 X 2005r w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 05.213.1779 z póź. zm).

 

Dział 2. Działalność orzecznicza

wiersz 1 Ogólna liczba wydanych orzeczeń/zaświadczeń - jest sumą wierszy: od 02 do 08

wiersz 10 – Liczba zaświadczeń wydanych dla celów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. C, ustawy o służbie medycyny pracy – to zaświadczenia dla uczniów, studentów i uczestników kursów kwalifikacyjnych i studiów doktoranckich.

 

 

 

Dział 3. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.

Wiersz 1 jest sumą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

 

Dział 4.

Liczbę umów z pracodawcami podają, wyłącznie lekarze prowadzący działalność w ramach praktyki indywidualnej oraz wykonujący zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej.

 

Dział 7. Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

Wykazując współpracę z pielęgniarką/psychologiem należy podać liczbę osób.

W Dziale 1 formularza MZ-35A prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wykaz kodów form zatrudnienia w jednostkach służby medycyny pracy.

 

 

Równocześnie prosimy o aktualizację:

 • zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności lekarzy w pjsmp;

 • zakończenia działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi, jeśli przestał wykonywać powyższe badania. Formularz należy pobrać ze strony www.dwomp.pl , zakładka Rejestry i przesłać na adres DWOMP;

 • wzorów pieczątek do badań profilaktycznych jeśli lekarz uzyskał dodatkowe uprawnienia lub dokonał zmiany numeru prawa wykonywania zawodu.

 

UWAGA!

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej działalność DWOMP i odesłanie na nasz adres.

Ankieta do pobrania

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.Dz.U. z 2012 r. poz. 591 z póź .zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1304 );

 • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. (tj 2004 Dz. U. Nr 125 poz. 1317 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.)

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5