roczna sprawozdawczość

Informacja dotycząca sprawozdawczości MZ 35A i MZ-35B za rok 2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 października 2022r w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. z 2022r. poz. 2453), Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przypomina lekarzom, którzy w ubiegłym roku wykonywali badania profilaktyczne pracowników, o obowiązku sporządzenia za rok 2023 sprawozdań MZ-35A, oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą realizującą świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami o obowiązku sporządzenia za rok 2023 sprawozdań MZ-35B

Jeżeli lekarz wykonywał badania profilaktyczne w więcej niż jednym miejscu, to dla każdego z tych miejsc wykonywania działalności leczniczej należy wypełnić oddzielne sprawozdanie.Obowiązek składania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. 2021 poz. 955). Dane te należy przekazać elektronicznie za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, dostępnego pod poniższym adresem:

SSOZ I: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.htmlSprawozdawczość statystyczna za 2023 rok pozyskiwana będzie jedynie w formie elektronicznej w terminie do dnia 02 marca 2024r


Masz pytania?

Pomoc techniczną w zakresie SSOZ, bądź pomoc w zakresie logowania do SSOZ można uzyskać na infolinii Centrum e-Zdrowia dostępnej całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku:

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.

  • +48 501 369 856,

  • +48 501 370 599,

  • +48 507 819 812,

  • +48 501 369 795.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA MZ-35A

Dział 1. Dane ogólne.

Specjalistą w dziedzinie medycyny pracy jest lekarz który posiada: II stopień specjalizacji z medycyny przemysłowej, II stopień specjalizacji z medycyny pracy, którzy uzyskali tytuł specjalisty o którym mowa w przepisach art.16 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1731, z późn. zm.) w okresie obowiązywania niżej wymienionych rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302), z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905, z późn. zm.), z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.).Pola:

A – należy wpisać symbol województwa.

B – należy wpisać specjalizację oraz dodatkowe (J,T,K) uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych.

C – należy wpisać liczbę porządkową z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

D – należy wpisać nr. prawa wykonywania zawodu lekarza.

Pole „kod jednostki” – należy wpisać odpowiedni kod:

-01 WOMP (umowa o pracę);

-02 WOMP (inne formy zatrudnienia) ;

-03 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (umowa o pracę);

-04 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (inne formy zatrudnienia) ;

-05 przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (umowa o pracę);

-06 przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (inne formy zatrudnienia) ;

-07 indywidualna praktyka lekarska w tym specjalistyczna;

-08 indywidualna praktyka lekarska w tym specjalistyczna wyłącznie w miejscu wezwania;

-09 grupowa praktyka lekarska w tym specjalistyczna

Dział 2. Działalność orzecznicza.

Wiersze od 01 do 09 wypełnia się na podstawie rejestru wydanych zaświadczeń [zał. Nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tj. Dz. U.2016, poz. 2069, z póżn. zm.). W poszczególnych wierszach tabeli podano symbole orzeczeń zgodnie z załącznikiem Nr 7 ww. rozporządzenia.

Wiersz 01 musi być równe sumie pól od 2 do 8.


Dział 3. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.

Wiersz 01 w dziale 3 musi być równe wierszowi 1 z działu 2.

Wiersz 01 w dziale 3 musi być równe sumie wierszy od 02 do 04 z działu 3.

Dział 4. Umowy z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich i sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Dział 4 wypełniają lekarze wykonujący działalność w ramach indywidualnych praktyk lekarskich w tym specjalistycznych oraz grupowych praktyk lekarskich w tym specjalistycznych.Dział 5. Wizytacje stanowisk pracy w zakładach objętych opieką profilaktyczną.

Dział 5 wypełnić na podstawie księgi wizytacji stanowisk [§9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U 2010, Nr 149,poz. 1002).

 

 

Dział 6. Liczba skierowań do jednostki orzeczniczej w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

Dział 6 wypełnić zgodnie z zapisami w księdze podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych [§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów].Równocześnie prosimy o aktualizację:

  • zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności lekarzy w pjsmp;

  • zakończenia działalności podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi, jeśli przestał wykonywać powyższe badania. Formularz należy pobrać ze strony www.dwomp.pl , zakładka Rejestry i przesłać na adres Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy;

  • wzorów pieczątek do badań profilaktycznych, jeśli lekarz uzyskał dodatkowe uprawnienia lub dokonał zmiany numeru prawa wykonywania zawodu.PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 459 z póź .zm.);

  • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. ( Dz. U. tj. 2022 poz.437)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tj. Dz. U. z 2023r, poz. 607 z póź. zm.)

 Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5