Wpis do rejestru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracujacych

Na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi:

 

 

  Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

 

Do rejestru może wpisać się lekarz spełniający kwalifikacje określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z póź. zm.). Zgłoszenia należy dokonać do WOMP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Aby dokonać wpisu do rejestru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników na terenie województwa dolnośląskiego należy złożyć w DWOMP we Wrocławiu lub oddziałach w Jeleniej Górze, Lubinie, Wałbrzychu ze względu na miejsce zamieszkania:

 • pisemny wniosek z prośbą o wpis do rejestru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

 • kserokopie dyplomu specjalizacji

 • kserokopie dyplomu lekarza

 • kserokopie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza

 • kserokopie zaświadczeń o uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji (uprawnienia do badań pracowników:

  narażonych na działanie promieniowania jonizującego

  wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych

  -wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

 • w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji – zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie specjalizacji z medycyny pracy

Wszystkie dokumenty wymagają potwierdzenia z oryginałem

 

Po złożeniu kompletu dokumentów w DWOMP we Wrocławiu lekarz zostaje wpisany do rejestru i otrzymuje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu oraz wzór pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5