Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych

2019.04.25


W ślad za stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia wyrażonym w piśmie kierowanym do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prezentuje poniższe stanowisko:

Obecnie kwestię profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami regulują przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2018 r. poz 1155, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz 917 z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) zwanej dalej „rozporządzeniem” wydanego na podstawie art.229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy.

Zakres badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, tryb ich przeprowadzania oraz częstotliwość wykonywania badań profilaktycznych określają przepisy rozporządzenia podanego powyżej.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5