Konsultacje lekarskie do badań kodeksowych

Zasady kierowania na konsultacje w przypadku wątpliwości orzeczniczych

 

W przypadku wątpliwości orzeczniczych lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych z podstawowej jednostki służby medycyny pracy ma prawo skierować pacjenta (badanego na potrzeby Kodeksu Pracy) do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy celem rozstrzygnięcia wątpliwości orzeczniczych co do możliwości zatrudnienia na określonym stanowisku pracy.

 

Konsultacja pacjenta skierowanego przez lekarza podstawowej jednostki służby medycyny pracy (lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych) jest bezpłatna dla pacjenta, lekarza kierującego oraz zakładu pracy.

 

Lekarz uprawniony wystawia skierowanie na konsultację do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z określeniem problemu, załączając skierowanie na badanie profilaktyczne z zakładu pracy, dokumentację z badania profilaktycznego (karta badania profilaktycznego + wyniki badań dodatkowych) - dopuszczalna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku konsultacji dotyczącej badania kontrolnego oraz konieczności porównania aktualnych badań z poprze-dnimi, jak np. audiogram, spirometria, itd., należy załączyć również dokumentację z wcześniejszych badań profilaktycznych.


Miejsca realizacji konsultacji: 
  • Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław
  • Oddział Jelenia Góra: ul. Groszowa 1, 58-500 Jelenia Góra
  • Oddział Lubin: ul. Sienkiewicza 4, 59-300 Lubin
  • Oddział Wałbrzych: ul. B. Chrobrego 36, 58-300 Wałbrzych
 

 

Po wpłynięciu dokumentacji do Ośrodka (osobiste złożenie dokumentacji lub przesłanie drogą pocztową), wyznaczany jest termin badania. O terminie pacjent informowany jest listownie i telefonicznie (jeżeli jest podany kontakt telefoniczny).

 

Z wynikiem konsultacji badany wraca do lekarza kierującego celem uzyskania zaświadczenia dla potrzeb Kodeksu pracy.   

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5