ZADANIA

Zadania pielęgniarki posiadającej kwalifikacje w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących wyznacza ustawa o służbie medycynie pracy /Dz.U.Nr125,poz.1317z 2004r, z póź. zm/

 

Do zadań pielęgniarki która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących należy:art.6 ust.1 pkt.1ustawy

Ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez:

 • współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,

 • współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,

 • udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii, i psychologii pracy.

 

Zadania pielęgniarki, która uzyskała tytuł specjalistki w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących zostały rozszerzone o kompetencje wynikające z art.6 ust.1 pkt.6 lit. a-d ustawy

 

Inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielanie pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:

 • informowania pracowników o zasadach zmniejszenia ryzyka zawodowego,

 • wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,

 • tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,

 • wdrażanie programów promocji zdrowia.

 

art.7 ust.2 pkt.1i 2

Współdziałanie z pracodawcami i organizacjami oraz pracownikami i ich przedstawicielami polegające w szczególności na:

 • bieżącej wzajemnej wymianie informacji o zagrożeniach zdrowia występujących na stanowiskach pracy i przedstawianiu wniosków zmierzających do ich ograniczenia lub likwidacji,

 • uczestniczeniu w inicjatywach prozdrowotnych na rzecz pracujących, zwłaszcza dotyczących realizacji programów promocji zdrowia.

   

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5