Projekty UE

Logo

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i Partnerów".
Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych prowadzących do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności. Moduł elektronicznego obiegu dokumentów będzie stanowił dopełnienie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury do świadczenia usług publicznych w zakresie e-zdrowia
Dofinansowanie projektu z UE: 2 174 901,79 PLN
Data ogłoszenia: 2021.03.05

 

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny - 2021/S045-110468


Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz implementację e-usług w ramach projektu pn. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i Partnerów”

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dbc633a7-5a3d-4a45-bd63-4696933478ed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ogłoszenia: 2018

 

 

Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego

 

 


Nazwa projektu:

„Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego” Projekt w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie e-usług wewnątrzadministracyjnych dla rozwoju Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Cele projektu poprzez zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK przyczynią się do realizacji celu głównego RPO WD, tj. wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniającego poprawę życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1 i poddziałań , tj. zwiększenia wykorzystania e-usług publicznych. Efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie e-usług w ochronie zdrowia co przyczyni się do poprawy jakości zarządzania, dostępu do informacji medycznej, polepszenia jakości i dostępności do świadczeń medycznych.

Planowane efekty:

Rozwój oprogramowania informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą, umożliwiającego tworzenie i przesył danych medycznych i administracyjnych wewnątrz podmiotów leczniczych, rozbudowa obecnie posiadanych systemów, aby możliwe było prowadzenie kompletnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz wdrożenie systemów bezpieczeństwa. Realizacja projektu udrożni kanał komunikacji, umożliwi przyłączenie się do regionalnego repozytorium i zapewni efektywną współpracę z platformą krajową P1 lub P2 nie dublując przy tym ich funkcjonalności. Projekt poprawi jakości gromadzonej dokumentacji w podmiotach leczniczych, zwiększy kompleksowości tworzonej dokumentacji, zintegruje systemy funkcjonujące w obrębie każdej jednostki medycznej (Partnerów Projektu), umożliwi udostępnienie dokumentacji medycznej jednostkom administracji publicznej w formie elektronicznej, zwiększy bezpieczeństwo informacji, rozbuduje obecnie posiadane systemy o nowe funkcjonalności, zmniejszy koszty funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia (poprzez zwiększenie efektywności zarządzania podmiotem medycznym, przepływ informacji pomiędzy systemami wewnątrz podmiotu leczniczego), skróci czas wprowadzania danych (jednokrotne) i zmniejszy ilość ewentualnych pomyłek przy wprowadzaniu danych, poprawi czas obsługi pacjentów, zapewni bezpieczeństwo danych i zarządzanie dostępem do aplikacji.

Wartość projektu: 10 337 424,60 PLN
Wkład funduszy europejskich: 7 933 703,91 PLN


Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5