Naruszenie ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

Administrator danych osobowych, jakim jest Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Oławskiej 14 (zwany dalej DWOMP), niniejszym informuje
o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych związanych z incydentem do jakiego doszło
w dniu 03.03.2020. Naruszenie polegało na złamaniu zabezpieczeń informatycznych.

Do możliwego naruszenia danych mogło dojść w wyniku nieuprawnionego dostępu osób trzecich poprzez włamanie na serwery DWOMP.


Na serwerze, do którego się włamano mogły znajdować się dane osobowe pacjentów, pracowników
i współpracowników. W przypadku pacjentów były to dane: imię, nazwisko, data urodzenia i PESEL, informacja o stanie zdrowia. W przypadku pracowników lub współpracowników: imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe. Administrator podczas postępowania wyjaśniającego stwierdził, że istnieje znikome prawdopodobieństwo, iż podmiot trzeci pobrał wyżej wymienione dane osobowe. Nie mniej jednak nie może tego całkowicie wykluczyć, a co za tym idzie istnieje ryzyko zapoznania się przez podmiot trzeci z treścią ww. danych i wykorzystywania ich bez zgody osób uprawnionych.


Możliwymi konsekwencjami naruszenia jest nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w celu m. in.:

  • uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono,

  • uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom, których dane naruszono oraz ich danych o stanie zdrowia,

  • korzystania z praw obywatelskich osób, których dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego,

  • wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia,

  • zarejestrowanie przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid).

Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia zalecamy, aby osoby, których dane osobowe mogły brać udział w wyżej opisanym naruszeniu, podjęły kroki minimalizujące negatywne ryzyko opisanego nieuprawnionego pozyskania danych np. poprzez:

  • założenie konta w Biurze Informacji Kredytowej w celu monitorowania swojej aktywności kredytowej np. na poniższych stronach: Biuro Informacji Kredytowej S.A. https://www.bik.pl/jak-zalozyc-konto, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. www.big.pl), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. https://krd.pl, Serwis CHRONPESEL.PL https://chronpesel.pl

  • a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości – zgłoszenia tego faktu organom ścigania,

  • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu.

Podjęcie tych działań ma na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.

W celu zaradzenia naruszenia i zminimalizowania negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą powiadomiliśmy także odpowiednie organy o zdarzeniu oraz o podjętych środkach zaradczych.

Zapewniamy także, że podejmujemy niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca
w przyszłości. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Anną Duda , pod nr tel. 512 328 953 lub drogą mailową:
iodo@dwomp.plNiniejszy komunikat został przygotowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5